Algemene ledenvergadering 25 januari 2019

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering
Volksvermaken Vries

Vrijdag 25 januari 201
Café ‘Onder de Linden’ Vries
Aanvang: 19.30 uur

ALLE STUKKEN LIGGEN EEN HALF UUR VOOR AANVANG VAN DE VERGADERING TER INZAGE.

Agenda

 • Opening
 • Aanvullingen op de agenda
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Notulen vorige jaarvergadering, woensdag 14 februari 2018
 • Jaarverslag secretaris
 • Financieel verslag penningmeester
 • Contributieaanpasssing (betreft inwonenden t/m 18 jaar)
 • Verslag kascommissie. (Nico Heikamp, Arjen Jansen en Jan de Jonge)
 • Benoeming kascommissie, aftredend: Nico Heikamp
 • A: Afscheid commissieleden
 • B: Benoeming nieuwe commissieleden
 • Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Marten Eisses en Sietse Hamersma

Voorstel nieuwe bestuursleden: Jan Speelman en Menke de Jonge

 • Programma 2019
 • Nieuwe website
 • Verkeersregelaars
 • RABO Clubkasactie
 • Lustrumjaar: dit jaar vieren we het 11e lustrum van Volksvermaken Vries
 • Rondvraag
 • Sluiting