Agenda Algemene Ledenvergadering Volksvermaken Vries 27 – 01 – 2023

Agenda Algemene Ledenvergadering
Volksvermaken Vries
27 – 01 – 2023
Aanvang 19.30 uur Grand Café ‘Onder de Linden’
U bent van harte welkom

 • Opening
 • Aanvullingen op de agenda
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Verslag vorige vergadering (15 februari 2022)
 • Jaarverslag secretaris
 • Financieel verslag penningmeester
 • Verslag kascommissie
 • Benoeming kascommissie, aftredend:
  • A: Afscheid commissieleden.
   B: Benoeming nieuwe commissieleden: René Jansen
 • Bestuursverkiezing:
  • Aftredend en herkiesbaar 2023: Menke de Jonge
  • Aftredend en niet herkiesbaar 2023: Jan Speelman
 • Jaarprogramma 2023
 • Rondvraag
 • Sluiting

Aansluitend is er kienen