Algemene ledenvergadering 2020

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering Volksvermaken Vries

Vrijdag 24 januari,  2020.
Café Onder de Linden Vries
Aanvang 19.30 uur.

ALLE STUKKEN LIGGEN EEN HALF UUR VOOR AANVANG VAN DE VERGADERING TER INZAGE

Agenda

 1. Opening
 2. Aanvullingen op de agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen vorige jaarvergadering, vrijdag 25 januari 2019
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Financieel verslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie. (ArjenJansen, Jan de Jonge en JanEmmens)
 8. Benoeming kascommissie, aftredend:Arjen Jansen
 9. A: Afscheid commissieleden:  Lodewijk Douwes heeft aangegeven vanwege zijn gezondheid niet meer als commissielid te kunnen optreden. B: Benoeming nieuwe commissieleden
 10. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar : Marten Eisses en Sietse Hamersma
  Voorstel nieuwe bestuursleden: het bestuur stelt Diana Bulthuis voor als nieuwe secretaris
 11. Programma 2020
 12. Verkeersregelaars 2020
 13. Rondbrengen ledenkaarten
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

 

Hopelijk tot ziens op 24 januari a.s. Met vriendelijke groet,

Egge Groenwold