Algemene Ledenvergadering Volksvermaken Vries Dinsdag 15 februari 2022

    Algemene Ledenvergadering
Volksvermaken Vries
Dinsdag 15 februari 2022
Café Onder de Linden Vries
Aanvang 19.30 uur.

 

ALLE STUKKEN LIGGEN EEN HALF UUR VOOR AANVANG VAN DE VERGADERING TER INZAGE

Agenda

 • Opening
 • Aanvullingen op de agenda
 • Ingekomen stukken en mededelingen

2020

 • Notulen vorige jaarvergadering woensdag 24 januari 2020
 • Jaarverslag secretaris
 • Financieel verslag penningmeester
 • Verslag kascommissie
 • Bestuursverkiezing:
 • Aftredend en herkiesbaar 2021: Geen

2021

 • Jaarverslag secretaris
 • Financieel verslag penningmeester
 • Verslag kascommissie
 • Benoeming kascommissie, aftredend:
 • A: Afscheid commissieleden.
  B: Benoeming nieuwe commissieleden
 • Bestuursverkiezing:
 • Aftredend en herkiesbaar 2022: Sietse Hamersma en Marten Eissies
 • Voorstel nieuwe bestuursleden: het bestuur stelt Ester Verboom voor als nieuwe secretaris
 • Jaarprogramma 2022
 • Verkeersregelaars 2022
 • Voorgestelde statutenwijziging
 • Formaliseren samenwerkingen
 • Rondbrengen ledenkaarten
 • Rondvraag
 • Sluiting

Aansluitend kienen

ATTENTIE: Alle leden zijn van harte welkom UITSLUITEND na aanmelding via info@volksvermakenvries.nl en op vertoon van het coronatoegangsbewijs.

Na afloop van de vergadering (plm. 21.00 uur) is er kienen!

Hopelijk tot ziens op 15 februari a.s.