Algemene Ledenvergadering Volksvermaken Vries Vrijdag 2 februari 2024

Algemene Ledenvergadering Volksvermaken Vries Vrijdag 2 februari 2024

ALLE STUKKEN LIGGEN EEN HALF UUR VOOR AANVANG VAN DE  VERGADERING TER INZAGE

Agenda:

 • Opening
 • Aanvullingen op de agenda
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Verslag vorige vergadering (27 januari 2023)
 • Jaarverslag secretaris
 • Financieel verslag penningmeester
 • Verslag kascommissie (Jan de Jonge, Gea Hazenberg, Popko Kuiper)
 • Benoeming kascommissie, aftredend: Jan de Jonge
 • A: Afscheid commissieleden
  B: Benoeming nieuwe commissieleden
 • Bestuursverkiezing: het bestuur stelt Jan Emmens voor als nieuwe secretaris
 • Aftredend en herkiesbaar 2024: Magdalena Woltjer en Egge Groenwold
 • Aftredend en niet-herkiesbaar 2024:v.t.
 • Jaarprogramma 2024
 • Rondvraag
 • Sluiting